AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Daň z motorových vozidiel za rok 2010

Klienti > DMV > 2010

Daň z motorových vozidiel za rok 2010

Vznik daňovej povinnosti
Samotná povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká dňom, kedy sa automobil začne využívať na podnikanie, teda na dosiahnutie a udržanie príjmov. Na podnikanie môže podnikateľ používať motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iné súkromné vozidlo nezaradené v obchodnom majetku. Daň z motorových vozidiel sa platí za každý kalendárny mesiac, v ktorom bolo vozidlo čo i jeden deň použité na podnikanie.

Skutočnosť že automobil sa začína používať na podnikanie je nevyhnutné predtým nahlásiť správcovi dane, najneskôr do 30 dní. To isté platí aj v situácií, keď prestávate používať automobil v podnikaní.

Nahlasovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti sa netýka vozidiel zamestnancov používaných na pracovné účely – v tomto prípade zamestnávateľ nemusí nahlasovať takéto použitie vozidiel.

Podľa § 84 zákona č. 582/2004 Z. z. je predmetom dane motorové vozidlo a prípojné vozidlo s prideleným evidenčným číslom, osobitným evidenčným číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom v SR, vozidlo dovezené do SR, ktoré nie je vozidlom v medzinárodnej cestnej premávke a držiteľ vozidla má trvalý pobyt v zahraničí, patrí do kategórie vozidiel M (vozidlá najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu osôb), N (vozidlá najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu nákladu) a do kategórie vozidiel O (prípojné nemotorové vozidlá) a používa sa na podnikanie, alebo v súvislosti s podnikaním v SR.

Základ dane a sadzba dane

Základom dane pri osobnom vozidle je podľa údajov v dokladoch vozidla zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse je to celková hmotnosť vozidla v tonách a počet náprav. Sadzbu dane určuje vyšší územný celok vo všeobecnom záväznom nariadení (VZN).

Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je:
* fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ zapísaná v dokladoch vozidla (to znamená, že vozidlo je zaradené do majetku živnostníka alebo obchodnej spoločnosti, jedná sa teda o „firemné vozidlo“)
* fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa vozidlo v dokladoch ktorého je zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla
* fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá ho nepoužíva na podnikanie (ide o používanie „súkromného“ vozidla na podnikanie)
* fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa vozidlo, v dokladoch ktorého je zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt v zahraničí (ide o používanie vozidla so zahraničnou poznávacou značkou, ale na podnikanie na území SR)
* zamestnávateľ, pokiaľ vypláca zamestnancom cestovné náhrady za používanie vozidla, v dokladoch ktorého je zapísaný zamestnanec ako jeho držiteľ (tento zákon nezakazuje používanie vozidiel na pracovné cesty zamestnancov, v dokladoch ktorých nie sú zapísaní ako držitelia. V prípade, ak však zamestnanec použije na pracovnú cestu takéto vozidlo, zamestnávateľ nemá povinnosť úhrady dane z motorových vozidiel za vozidlo, v ktorom zamestnanec nie je zapísaný ako držiteľ).

TIP: V prípade, že podnikateľ využíva občasne svoje súkromné motorové vozidlo na podnikanie, môže ušetriť na dani k motorovým vozidlám a to takým spôsobom, že bude pravidelne nahlasovať a odhlasovať vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane a za mesiace, v ktorom vozidlo nebolo použité na podnikanie daň z motorových vozidiel platiť nebude.

Pokiaľ používa podnikateľ motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku, môže použiť takýto postup, ale musí si uvedomiť, že v období, v ktorom by deklaroval správcovi dane že neuskutočnil žiadnu jazdu za účelom dosiahnutia alebo udržania príjmov nie je možné si uplatniť do daňových výdavkov ani žiadny iný náklad súvisiaci s prevádzkou, opravou alebo údržbou tohto vozidla (teda ani pohonné hmoty, spotrebný materiál, prípadné opravy alebo údržbu).

Zamestnávateľ môže ušetriť naopak na motorovom vozidle, ktoré používa zamestnanec na pracovné cesty, ale nie je v dokladoch zapísaný ako jeho držiteľ. Pokiaľ je v dokladoch motorového vozidla využívaného zamestnancom na pracovné cesty je zapísaná iná súkromná osoba (brat, otec....), ktorá vozidlo nevyužíva na podnikanie tak za takéto motorové vozidlo sa daň neplatí.

Komu treba zaplatiť daň?

Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie motorového vozidla alebo prípojného vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Pokiaľ autodopravcovia so sídlom podnikania na území SR podnikajú v oblasti autodopravy aj mimo územia SR a vozidlá sú registrované na policajných oddeleniach na území SR, títo sú povinní oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti miestne príslušnému daňovému úradu tak isto ako ostatní daňovníci využívajúci motorové vozidlá na podnikanie do 30 dní.

Dokedy treba podať daňové priznanie?

Do termínu 31.01.2011 sú povinní podať za takto využívané vozidlá daňové priznanie, vypočítať daňovú povinnosť a túto v termíne odviesť. V prípade vzniku povinnosti preddavkov sú povinní platiť počas roku 2011 preddavky na daň z motorových vozidiel. Mimo územia SR je používanie motorových vozidiel na cestách spoplatnené podľa legislatívy tej ktorej krajiny mýtnym systémom alebo diaľničnými poplatkami.

V prípade daňovníka, ktorý používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom v zahraničí sa miestna príslušnosť riadi trvalým pobytom alebo sídlom daňovníka (ktorým je užívateľ vozidla).

Zaplatenie dane

V prípade, ak daňovníkovi na základe podaného daňového priznania k dani z motorových vozidiel vznikne povinnosť zaplatiť daň, túto daň je potrebné uhradiť na účet správcu dane, ktorý používa na účely úhrady dane z motorových vozidiel.

Účet na úhradu dane - DÚ Brezno:
7000233180/8180*
Konštantný symbol:
1774
Variabilný symbol:
Vaše DIČ (daňové číslo)
Popis platby:
Dan z mot.vozidiel + SPZ auta

*Správne čislo účtu vášho správcu dane (iného ako DÚ Brezno) si môžete nájsť tu na stránke Daňového riaditeľstva: www.drsr.sk v časti "Účty štátnych príjmov".


Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel

Pokiaľ predpokladaná daňová povinnosť u jedného správcu dane alebo už aj vypočítaná daňová povinnosť za predchádzajúci rok prekročí čiastku 663,88 €, je daňovník povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel. Preddavky si daňovník zistí podľa sadzby určenej samosprávnym krajom pre nasledujúci rok a podľa daňovej povinnosti vypočítanej za predchádzajúci rok.

Vypočítaná daňová povinnosť alebo predpokladaná daň povinnosť v ďalšom roku
Preddavky
od 663,88 € - 8 298,48 € štvrťročné preddavky vo výške 1/4 predpokladanej alebo vypočítanej daňovej povinnosti
od 8 298,48 € a viac mesačné preddavky vo výške 1/12 predpokladanej alebo vypočítanej daňovej povinnosti

Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca kalendárneho štvrťroka (31. január, 30. apríl, 31. júl a 31. október), mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Celková vypočítaná daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je splatná do termínu na podanie daňového priznania, teda do 31.1.

Povinnosť podať daňové priznanie je ku každému vozidlu, ktoré bolo za uplynulý kalendárny rok použité na podnikanie čo len jeden deň, aj keď sa nezmenila situácia so vznikom alebo zánikom daňovej povinnosti a vozidlo bolo používané počas celého roku tak isto ako aj v predchádzajúcom zdaňovacom období.

Sadzby za jednotlivé druhy vozidiel stanovujú samosprávne kraje prostredníctvom všeobecno záväzných nariadení, daňové úrady sú len správcami a vyberateľmi dane. Sadzby za rok 2010 sa nemenili oproti roku 2009. Od roku 2011 väčšina samosprávnych krajov tieto sadzby zvýšila. Pri vyplňovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel bude potrebné si nájsť všeobecno záväzné nariadenie príslušného samosprávneho kraja aby si daňovník vedel vyplniť riadok 52 daňového priznania, ktorý sa týka predpokladanej daňovej povinnosti na rok 2011. Sadzby dane pre Banskobystrický samosprávny kraj:
TU

Na spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je potrebné predložiť:
2x fotokópiu technického preukazu každého motorového vozidla, ktoré podliehalo v roku 2009 dani z motorových vozidiel.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu